BALANSE!

Eivind Engebretsen. (Foto: HiOA)

Eivind Engebretsen. (Foto: HiOA)

Av Eivind Engebretsen, professor ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskningsrådets nye BALANSE-program er i gang! Programmet svarer på en velkjent, men uløst utfordring:

Selv om rekruttering til forskning er god for begge kjønn, er kvinneandelen blant forskere i toppstilling fortsatt lav. Flere kvinner enn menn tar doktorgrad. Likevel er det et flertall av menn på professornivå. Dette er urovekkende! Tap av talenter og skjev rekruttering svekker demokratiet og hindrer at målene for norsk forskning nås.

Programmets overordnede målsetning er ambisiøs: Ambisjonen er kjønnsbalanse i norsk forskning og 50 prosent kvinner i toppstillinger. Med nødvendig innsats er det realistisk å bli best i Europa i løpet av få år.

BALANSE-programmet er basert på tre virkemidler:

  • BALANSE-prosjekter
  • Nasjonal læringsarena
  • Kunnskapsutvikling og ny forskning

BALANSE-prosjektene
Formålet med BALANSE-prosjektene er å fremme forskningsmiljøenes arbeid for kjønnsbalanse i toppstillinger gjennom innovasjon, ledelsesendring og læring. Prosjektene skal utvikle nye og kreative løsninger i arbeidet med å rekruttere kvinner til toppstilling. Tiltak rettet mot ledelsesendring skal inngå i prosjektene, og systemer for systematisk kunnskapsoppsummering og formidling skal integreres. Første utlysning av BALANSE-prosjekter kommer i løpet av våren. Se mer info på programnettsiden og planlagt utlysningstekst.

Nasjonal læringsarena
BALANSE skal ha en læringsarena for ledere i sektoren og deltakere i prosjektene. Programmet vil arrangere samlinger for å dele kunnskap og erfaring, bevisstgjøre, bygge nettverk og gi informasjon.

Kunnskapsutvikling og ny forskning
Det er behov for mer kunnskap om bakenforliggende strukturelle og kulturelle prosesser som fremmer og hemmer kjønnsbalanse i forskning. Programmet har som mål å kunne bidra til dette gjennom spissede forskningsutlysninger.

Programmet vil vare i minst fem år og det tas sikte på et totalbudsjett på minimum 58 millioner kroner. Et programplangrunnlag foreligger: Anbefalinger fra ekstern ressursgruppe om BALANSE, og en fullstendig programplan skal utarbeides i løpet av 2013. Programstyret er oppnevnt med professor Knut Liestøl som leder.

Jeg er så heldig å få representere Kif-komiteen i programstyret og ser frem til et spennende og viktig arbeid!