Midlertidighet som virkemiddel i akademia

Bratbergsengen_Kjell_NTNUAv Kjell Bratbergsengen, professor ved NTNU, medlem av Kif-komiteen

En midlertidig stilling har mange ulemper, særlig i Norge hvor fast stilling er det normale for de fleste yrker. Spesielt uheldig er det for nyutdannede akademikere. De har sein start i arbeidslivet. I stedet for fem år i lønnet arbeid har det opparbeidet seg gjeld i fem år. Med høy studiegjeld og uten fast stilling er lånemulighetene i banken sterkt redusert.

Universiteter og høgskoler er kjent for å ha en større grad av midlertidighet enn andre arbeidsgivere. Midlertidighet er med stor sannsynlighet en faktor som reduserer universiteters og høgskolers rekrutteringsevne. Det bør det også være! Høy grad av midlertidighet er ikke fordelaktig og neppe ønsket. Hvorfor er situasjonen som den er? Er det bare slett ledelse og dårlig kultur? Ikke bare – ansvaret går lenger en til universitetene alene.

”New public management” har stor tro på konkurranse som virkemiddel for å sikre kvalitet og effektivitet i offentlig virksomhet. Norge følger opp ved at en stadig større andel av midler til forskning blir lyst ut på anbud. Universitetenes institutter dimensjonerer sin faste vitenskapelige stab etter forholdsvis faste inntekter. En vitenskapelig stab er høyt spesialisert og tar lang tid å bygge opp. En søker de beste og bemanningen må være tilpasset langsiktige oppgaver. Et ambisiøst fagmiljø vil og må forske mer enn rammebevilgningen gir rom for. Derfor må det søkes om eksterne midler. For å maksimalisere sine sjanser for å vinne prosjektet, setter man på sin mest erfarne forsker som prosjektleder. Dette er gjerne en mann, det er flest mannlige professorer i de fleste fagområder. For å få flest forskertimer for pengene, bemannes prosjektet i stor grad med postdoktorer (midlertidig stilling) og midlertidige ansatte forskere og PhD-studenter. For å øke den faglige tyngden vil også andre fast tilsatte enn prosjektleder bidra på deltid. Når prosjektet vinnes, oppstår behovet for et stort antall midlertidige stillinger. Disse er:

  • Postdoktorer, utlyses gjerne internasjonalt eller man har noen gående på gress som kan starte umiddelbart.
  • PhD-stillinger, lyses også ofte ut internasjonalt.
  • Forskere.
  • Prosjektleder må kanskje ha en vikar for å gjøre undervisningsarbeidet slik at han får tid til å lede prosjektet.
  • De fast tilsatte som skal bidra på deltid trenger også støtte til undervisningsarbeidet slik at det er behov for hjelp i en periode eller på deltid.

Om en stilling utlyses internasjonal avhenger av fagområde og for eksempel om krav til språk. Krav om gode norskkunnskaper avgrenser opplagt utlysningsområdet.

Prosjektinntekter er usikre, en typisk prosjektperiode er 4 år. Den vitenskapelige stab har et selvstendig ansvar for å utvikle sin egen kompetanse. Derfor vil det ikke være noen løsning å ”beordre” vitenskapelig ansatte til å delta i prosjekter som faglig er på siden av vedkommendes kompetanseområde ”bare” for å skaffe inntekter. Her er det et vesentlig skille mellom UH-sektoren og forskningsinstitutter.

Samfunnet ønsker en fleksibilitet og dynamikk som konkurranseutsetting gir. Tilsynelatende gir det mest for pengene. Kostnadene og ulempene er mer diffuse. Men ett resultat er klart nok: En av de største betalerne for denne fleksibilitet og dynamikk er unge akademikere i midlertidig stilling. Svært ofte er det en kvinne.

Velkommen tilbake til hverdagen!

Hege Løvbak. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

Hege Løvbak. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

Av Hege Elisabeth Løvbak, rådgiver for Kif-komiteen

Så var den da altså her – hverdagen. Vondt, men også litt godt, eller hva? Jeg bretter herved opp arma og setter i gang med en spennende høst! Denne høsten vil bringe med seg store og små utfordringer, ettersom jeg kan se av min foreløpige arbeidsplan. På veien tar jeg med meg noen ord hentet fra en inspirerende sjel fra komiteens møter i Sogndal i mai: Eie sine mål, eie egen suksess og møte motstanden på egne premisser. Det skal jeg prøve på!

Noen ting å merke seg denne høsten:
–    Den nordiske rapporten om kjønnsbalanse i forskning har kommet på engelsk og kan lastes ned her.
–    Kif-komiteen holder likestillingskurs på Lesbos i Hellas fra 21. til 28. september. Les om kurset.
–    Seminaret i forbindelse med stemmerettsjubileet som Kif-komiteen arrangerer 24. oktober i samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Se programmet.
–    Merk dere datoen 8. november, for da skal vi i Kif-komiteen i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangere et seminar som tar for seg seksuell trakassering. Program kommer snart!
–    Vi planlegger også et avslutningsseminar for komiteen 4. desember på Litteraturhuset, så hold av datoen. Ny komité skal etter planen være på plass i 2014.

Ellers skal Kif-komiteen møte både arbeidstagerorganisasjoner, Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus og NIKK – Nordisk information för kunnskap om kön denne høsten, for å nevne noen. Men det første denne høsten byr på er møte med Kristin Halvorsen, og det gleder jeg meg til.